วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

service profile

Service Profile

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

บริบท ( Context )
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วิสัยทัศน์
มีการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง
พันธกิจ

1. ดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
2. ใช้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังในการตัดสินใจดำเนินการพัฒนางาน IC
3. บุคลากรทางสุขภาพปฏิบัติงานได้โดยยึดหลัก Universal Pre-caution
4. พัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
นโยบาย
1. ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาถือเป็นนโยบายสำคัญในการกำหนดกิจกรรมส่งเสริม การป้องกัน การควบคุมการติดเชื้อแก่ผู้รับบริการ ชุมชนและบุคลากร
2. ให้งานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร
3. ให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาอย่างเคร่งครัด
4. จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีระบบการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

- ควบคุม / ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- พัฒนาเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
- ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่
- ประเมินประสิทธิภาพวิธีปฏิบัติต่างๆอันเป็นแนวทางนำสู่การพัฒนางานบริการให้มี
เป้าหมาย

1. ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. สิ่งแวดล้อมไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค
3. บุคลากรผู้ให้บริการทุกคนมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล


การจัดองค์กรและการบริหาร
โครงสร้างการบริหารงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาจำนวน 1 คน โดยผ่านการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ มีแพทย์เป็นประธานคณะกรรมการฯ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆร่วม เป็นคณะกรรมการและมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงสร้างองค์กรการบริหารงานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. คณะกรรมการอำนวยการ IC (ผู้อำนวยการเป็นประธาน)
2. คณะกรรมการ IC (แพทย์เป็นประธาน)
- กลุ่มการพยาบาล
- ชันสูตรและเอกซเรย์
- บริหารทั่วไป
- องค์กรแพทย์
- จ่ายกลาง
- ICWN แต่ละแผนก ER , LR , IPD
- โภชนาการ
- ทันตกรรม
- เภสัชกรรม
- PCU

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น